แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556

 สรุปผลการบรรยายจาก เรื่องตาที่ 3 โดย ท่านโสภณ สุภาพงษ์


งานงบประมาณ

  แบบฟอร์มครุภัณฑ์ ปี 2555 -2559

  แบบฟอร์มครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  แผนความต้องการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559

  แบบฟอร์มบการของบประมาณเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่

  ข้อมูลการของบประมาณเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ครั้งเก่า (2557-2561)

 แบบฟร์อมการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2557

 เล่มงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 แบบฟอร์ม กนผ.55-7ภาคพิเศษ

 แบบฟอร์ม กนผ.55-7

 แบบฟอร์ม กนผ.55-8

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 


งานแผนงาน

  แบบฟร์อมข้อมูลเพิ่มเติม(ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาระยะ15ปี(พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 18-07-56

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2552-2555

  แผนรับมือเหตุฉุกเฉิน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2553-2555

  รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

  แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

 แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

 แผนบริหารความเสี่ยง 2555 มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556-2559

  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ.2554-2558)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  แผนพัฒนาระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  To Do List 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  แผนการจัดการความรู้ 2555-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


งานกรอบอัตรากำลัง

  กรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ระยะ 4 ปี สายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 กรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ระยะ 4 ปี สายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  กรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  กรอบอัตรากำลังและตำแหน่งเพิ่มใหม่ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555 -2558 กองนโยบายและแผน


แบบฟอร์ม ประจำปีงบประมาณ 2556

 แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2556

 แบบเสนอโครงการแบบย่อ(project brief)

 แบบเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 แบบฟร์อมรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (งบแผ่นดิน)

แบบฟร์อมข้อมูลโครงการสำคัญภายใต้โครงการ Education Hub

แบบฟร์อมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556