arrowหน้าแรก   19 ตุลาคม 2560  
 
arureform.jpg
รายการหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
หลักสูตรการศึกษา
สภามหาวิทยาลัย
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
จดหมายข่าว
ภาพกิจกรรม
สืบค้นหนังสือห้องสมุด
เว็บไซต์ บุคลากร
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลจากอธิการบดี

pawa_bandit.png
data_online.png
pakan.png
ska.png
Share |
logoexpo.png
mugup.jpg
 
ภาพกิจกรรม

      ภาพกิจกรรมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มหานคราเกริกเกรียงไกร วันที่ 8 ธันวาคม 2555

      ภาพกิจกรรม ARU STAR CHALLENGE 2012 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรม ๘๕ พรรษา มหาราชา เทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

      ภาพกิจกรรมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วัดลอดช่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมของหน่วยงาน

047new.jpg
24 ม.ค.56 คณะครุศาสตร์ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "เหลืองแดงร่วมใจตักบาตรทำบุญ" ณ ลานหน้าอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลา 7.15-8.00 น.
logohuman.jpg
human.jpg

เดือนมกราคม 2556 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
เดือนมกราคม 2556 ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
2 ม.ค.56 9.00 - 14.00 น. สาขาวิชาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เทศกาลปีใหม่)
logosci1.jpg

sci01.jpg
26 ธ.ค. 55 ประชุมกิจกรรมปีใหม่คณะ
2 ม.ค. 56 ทำบุญปีใหม่ 2556 คณะวิทยาศาสตร์
2 ม.ค. 56 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงานครั้งที่ 2
เดือนมกราคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทโนโลยีการอาหาร จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เดือนมกราคม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดบรรยายทางวิชาการให้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
logomanage.jpg

kru01.jpg
26 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
26 ธ.ค. 55 สาขาวิชาการบริหารจัดกิจกรรม "HR สานสัมพันธ์ต้อนรับวันปีใหม่" ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
26 ธ.ค. 55 สภากาแฟ คณะวิทยาการจัดการ
28 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4-9 ม.ค.56 สาขาวิชาการบัญชีจัดโครงการ Green Accounting season 5
logonba.jpg


nba.jpg
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เรื่อง "การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู" (ใบสมัคร)
logoarit.jpg
dsc_8314new.jpg
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2555
logoayastudies.jpg

ayustd.jpg
23 ม.ค.56 จัดโครงการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 1 ณ อำเภอมหาราช
logowijai.jpg

wijai.jpg
22,23,29 ธ.ค.55 กิจกรรมการพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์(เพศศึกษารอบด้าน) ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
2 ม.ค.56 นักวิจัยที่ได้รับทุน วช. ปี 56 ให้รายงานความก้าวหน้างานวิจัย ครั้งที่ 1
logoopp.jpg dsd.jpg


21-26 ม.ค. 56 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย "โสนเกมส์"
23 ม.ค.56 ซ้อมใหญ่ขบวนพาเหรดกีฬาสัมพันธ์ภายใน
26 ม.ค.56 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "โสนเกมส์"
logoregis.jpg
calendarregis.jpg

25 ธ.ค. 55การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 25/2555
26 ธ.ค. 55 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555
8 ม.ค.56 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555
10 ม.ค.56 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555

  ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู : 15 พ.ย. 2555 (14115)
  ประกาศเรื่องแจ้งเลขหมายใหม่บุคลากรสายวิชาการ ข้าราชการของทุกคณะ : 7 พ.ย. 2555 (2690)
  ประกาศเรื่องแจ้งเลขหมายใหม่ทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย : 7 พ.ย. 2555 (2252)


  รายงานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ปี 2556 ภาคเรียนที่ 1 : 1 ส.ค. 2556 (2589)
  คู่มือการใช้โทรศัพท์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : 6 ธ.ค. 2555 (4379)
  รายงานข้อมูล นักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร ปี 2555 ภาคเรียนที่ 1 : 22 ส.ค. 2555 (5339)
  ขั้นตอนและพิธีการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : 17 ส.ค. 2555 (5105)
  ประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 : 14 ส.ค. 2555 (4956)


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) : 20 ธ.ค. 2555 (23494)
  ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป จันทร์-พุธ-ศุกร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 : 14 พ.ย. 2555 (21618)
  ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคกศ.บป เสาร์-อาทิตย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 : 14 พ.ย. 2555 (25574)
  ประกาศงดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 : 14 พ.ย. 2555 (24368)
  ตรวจสอบห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 : 6 พ.ย. 2555 (22254)


  ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียูจำนวน 3 เครื่อง : 14 ธ.ค. 2555 (25385)

 
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๒๐ บอร์ด และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการสำหรับห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ จำนวน ๓๐๐ ตัว ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน ประจำโรงเรียนสาธิต ๓ ระดับ
 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กนิกส์
 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถบัส) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) : 17 ต.ค. 2555 (53789)  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2557
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย


  ประกาศทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition : 21 ธ.ค. 2555 (41249)
  ประกาศขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : 17 ธ.ค. 2555 (41081)
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชน : 14 ธ.ค. 2555 (41023)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เรื่องการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : 13 ธ.ค. 2555 (46607)
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่องการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ : 13 ธ.ค. 2555 (46241)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
กรมบัญชีกลาง
สำนักงบประมาณ
GFMIS
G-Procurement
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานะปัจจุบัน
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ติดต่อผู้ดูแลเวบไซต์
หน่วยงานภายใน , ภายนอก
หากต้องการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
โปรดส่งรายละเอียดทางอีเมล์ได้ที่
facebook.png icon_twitter.png
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 035-276-555 โทรสาร. 035-322-076
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Preedeepanomyong Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND.
Tel. +66 3527 6555 Fax.+66 3532 2076 พิกัด 14.349707,100.562966